Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door BioTens VOF, gevestigd te Rysloane 5 Surhuizum, hierna te noemen “de Praktijk”.
 2. Door gebruik te maken van de diensten van de Praktijk, gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2. Dienstverlening

 1. De Praktijk biedt verschillende vormen van therapie en counseling aan, zoals beschreven op de website van de Praktijk en/of in overleg met de cliënt.
 2. De dienstverlening wordt uitgevoerd door gekwalificeerde therapeuten en counselors.

 

3. Afspraken

 1. Afspraken dienen vooraf te worden gemaakt en kunnen telefonisch, per e-mail of via andere communicatiemiddelen worden vastgelegd.
 2. Bij verhindering dient de cliënt de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet tijdige annulering kan de Praktijk kosten in rekening brengen.

 

4. Tarieven en Betaling

 1. De tarieven voor de dienstverlening worden vooraf met de cliënt overeengekomen en zijn inclusief eventuele bijkomende kosten zoals administratiekosten en btw.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de Praktijk gerechtigd om rente en incassokosten in rekening te brengen.

 

5. Geheimhouding

 1. De Praktijk zal alle informatie die de cliënt tijdens de sessies deelt, vertrouwelijk behandelen.
 2. Informatie wordt alleen met toestemming van de cliënt gedeeld met derden, tenzij wettelijk verplicht.
 3. De informatie wordt, conform wettelijke verplichting, 7 jaar bewaard.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. De Praktijk is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit of verband houdt met de dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Praktijk.
 2. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en keuzes.

 

7. Klachten

 1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking, schriftelijk aan de Praktijk te worden gemeld.
 2. De Praktijk zal zich inspannen om klachten adequaat af te handelen en eventuele verbeteringen door te voeren.

 

8. Wijzigingen

 1. De Praktijk behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na bekendmaking op de website van de Praktijk.

Door gebruik te maken van de diensten van de Praktijk verklaart de cliënt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

BioTens VOF 

Rysloane 5, Surhuizum

Email: petra@biotens.nl

Website: Biotens.nl